Regulamin Typer BC

Typer: regulamin konkursu

Organizator konkursu

Better Collective A/S z siedzibą w Toldbodgade 12, 1253 Kopenhaga K, Dania, CVR 27652913, właściciel serwisu typer.goal.pl (Better Collective, Serwis, my, nas, nasz) jest organizatorem konkursu (“Konkurs” lub “Typer”), w którym udział jest bezpłatny.

Warunki udziału

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik musi utworzyć konto na stronie typer.goal.pl
 2. W dniu utworzenia konta w Serwisie uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Udział w Konkursie jest dostępny dla rezydentów Polski.
 4. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują Regulamin Konkursu oraz Politykę Prywatności opublikowane na stronie www.goal.pl.
 5. Pracownicy oraz współpracownicy zatrudnieni przez Better Collective, bezpośrednio lub przez firmy pośredniczące, nie mogą wziąć udziału w Konkursie.

Jak uczestniczyć

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny.
 2. Każdy użytkownik może korzystać tylko z jednego konta podając swoje typy.
 3. Każdy użytkownik może uczestniczyć tylko raz w danym etapie Konkursu.
 4. Na początku każdego etapu będziemy publikowali w naszym Serwisie zestaw meczów przypisanych dla tego etapu. Dla każdego wybranego meczu musisz wytypować:
  1. wynik meczu 1×2
  2. czy obie drużyny strzelą
  3. powyżej/poniżej 2.5 goli oraz
  4. dokładną liczbę rzutów rożnych
 5. Masz możliwość zmiany swoich typów do czasu rozpoczęcia pierwszego spotkania. Nie ma możliwości edycji typów gdy etap zostanie zablokowany.
 6. Niejasne lub niepełne typy nie będą brane pod uwagę.
 7. W przypadku odwołania spotkania, punkty za ten mecz będą unieważnione.
 8. Uczestnicy wszystkich etapów Konkursu będą mieli możliwość wygrania głównej nagrody przyznawanej po zakończeniu Konkursu.

Wyłonienie zwycięzcy

 1. Nagrody zostaną przyznane na każdym etapie Konkursu zgodnie z rankingiem uczestników i poniższymi kryteriami.
 2. Punkty będą przyznawane za każdy poprawny typ na każdym etapie zgodnie z następującą punktacją:
  1. 1×2: 5 punktów
  2. obie drużyny strzelą: 3 punkty
  3. powyżej/poniżej 2.5: 3 punkty
  4. dokładna liczba rzutów rożnych: 10 punktów
 3. Na każdym etapie uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Uczestnik z najwyższym wynikiem punktowym zostanie sklasyfikowany na pierwszym miejscu.
  2. Jeśli liczba punktów zdobytych przez dwóch uczestników będzie równa, to wyżej sklasyfikowany zostanie uczestnik z wyższym odsetkiem poprawnych typów osiągniętym w trakcie całego Konkursu.
  3. Jeśli zarówno liczba zdobytych punktów oraz odsetek poprawnych typów będą równe, to wyżej sklasyfikowany zostanie uczestnik, który podał więcej typów w trakcie całego Konkursu.
  4. Jeśli zarówno liczba zdobytych punktów, odsetek poprawnych typów, jak i liczba dodanych typów będą równe, to wyżej sklasyfikowany zostanie uczestnik, który podał swoje typy wcześniej (biorąc pod uwagę czas edycji typów przed zablokowaniem etapu).
  5. Nagroda główna zostanie przyznana na zakończenie Konkursu zgodnie z ogólnym rankingiem uczestników osiągniętym we wszystkich etapach Konkursu. Uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z zasadami podanymi powyżej.
 4. Informacja o nazwiskach zwycięzców Konkursu oraz wartości nagród zostanie opublikowana w Serwisie, a zwycięzcy zostaną o tym poinformowani również za pośrednictwem adresu e-mail użytego do założenia konta w Serwisie.

Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane po każdym etapie Konkursu. Nagrody główne zostaną przyznane po zakończeniu Konkursu.
 2. Po każdym etapie trzech najwyżej sklasyfikowanych uczestników otrzyma następujące nagrody:
  1. 1.: Piłkarski T-shirt
  2. 2.: Piłkarski T-shirt
  3. 3.: Piłkarski T-shirt
 3. W przypadku głównej nagrody trzech najwyżej sklasyfikowanych uczestników otrzyma następujące nagrody:
  1. 1.: Nintendo Switch
  2. 2.: Piłkarski T-shirt
  3. 3.: Piłkarski T-shirt
 4. Administrator serwisu skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez niego/nią podczas zakładania konta w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody.
 5. Zdobyte nagrody przekażemy w ciągu 30 dni od momentu ustalenia i weryfikacji zwycięzców.
 6. Organizator dostarczy nagrodę do zwycięzcy drogą pocztową na adres domowy, po uprzednim skontaktowaniu się z nim.
 7. W przypadku wystąpienia podatku dochodowego, zwycięzca będzie zobowiązany do zapłaty podatku właściwemu organowi podatkowemu.
 8. Nagroda nie podlega zamianie, jest niezbywalna i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzał dane osobowe uczestników zgodnie Polityką Prywatności.
 2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, przewidywania i typy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne jeśli chcesz utworzyć odrębne konto w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również w celu przeprowadzenia Konkursu. Twój adres e-mail może być również przetwarzany w celu wysyłania newsletterów jeśli się na nie zapisałeś.
 3. Jeśli wygrasz nagrodę, możemy poprosić Cię o kopię dowodu osobistego, numeru telefonu, adres miejsca zamieszkania. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do weryfikacji Twoich danych, przesłania/dostarczenia nagród, opłacenia odpowiednich podatków i celów archiwizacyjnych
 4. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami m.in. na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, komu je udostępniamy, a także o Twoich prawach i naszych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych.

Naruszenie zasad

 1. Wszelkie próby naruszenia lub nadużycia zasad działania Typera są zabronione i będą skutkować zawieszeniem konta, a także dyskwalifikacją z Typera.
 2. Sankcje obejmują unieważnienie/usunięcie typów, dyskwalifikację z Konkursu, ostrzeżenia, tymczasowe zakazy uczestnictwa oraz w określonych okolicznościach stałe zablokowanie dostępu do Typera w Serwisie.
 3. Wymiar sankcji zależy od wagi wykroczenia i tego, czy uczestnik popełnia je po raz kolejny. Przypadki naruszeń są oceniane indywidualnie, a decyzje podjęte przez naszą administrację są ostateczne i powinny być respektowane.
 4. Jeśli podejrzana aktywność lub naruszenie zasad zdarzy się więcej niż raz, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta oszukującego użytkownika.
 5. W przypadku podejrzanej działalności lub naruszenia zasad przez zwycięzcę ogłoszonego wcześniej, zwycięzca ten zostanie zawieszony, a nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie w tabeli wyników danego etapu Konkursu.

Prośby o wyjaśnienie / Reklamacje

 1. Wszelkie kwestie lub wątpliwości, które nie mają jasnych wytycznych w powyższych zasadach, rozstrzygane będą zgodnie z decyzjami naszej administracji. Jeśli chcesz poprosić o wyjaśnienie / zakwestionować niektóre z naszych decyzji, możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]
 2. Wszelkie spory prawne, które mogą się pojawić, podlegają prawu duńskiemu i będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Danii.

Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu według własnego uznania, o wszelkich istotnych zmianach powiadomimy użytkowników zamieszczając informację w Serwisie.