REGULAMIN KONKURSU “Bilety na mecz Polska – Holandia”

REGULAMIN KONKURSU

„Bilety na mecz Polska – Holandia”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu „Bilety na mecz Polska – Holandia” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Better Collective A/S z siedzibą w Kopenhadze, ul. Tolbodgade 12, 1253 Kopenhaga, Dania („Organizator”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej Goal.pl (https://www.goal.pl/) („Serwis”), której administratorem jest Organizator.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani podmiotów, którym Organizator zlecił realizację czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób, tj. małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny, i nie wymaga dokonania zakupu jakiegokolwiek towaru lub usługi przez Uczestnika.
 4. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta w Serwisie.

§ 3

Zadanie konkursowe

 1. Konkurs odbywa się od 30.08.2022 do 31.08.2022 do godziny 20:25.
 2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu („Pytanie Konkursowe”) zamieszczone w Serwisie. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji Pytania Konkursowego.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, publikując komentarz pod wpisem zawierającym Pytanie Konkursowe, z wykorzystaniem zarejestrowanego konta Uczestnika w Serwisie.
 4. Jeden Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, z wykorzystaniem tylko jednego, własnego konta w Serwisie. Niedopuszczalne jest tworzenie dodatkowych kont w Serwisie w celu zwiększenia liczby uzyskanych Nagród, ani publikowanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe z wykorzystaniem cudzych kont w Serwisie.
 5. Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

§ 4

Przebieg Konkursu i nagrody

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody („Nagroda”): 

a) Jedno podwójne zaproszenie na mecz Polska – Holandia (22 września 2022 w Warszawie).

 1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który jako pierwszy udzieli prawidłowych odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, spełniając przy tym pozostałe wymogi Regulaminu. Kolejność udzielenia odpowiedzi ustala się zgodnie z ich kolejnością chronologiczną w Serwisie. 
 2. W przypadku, gdyby liczba prawidłowych odpowiedzi udzielonych w okresie trwania Konkursu była mniejsza od liczby Nagród, przyznaje się odpowiednio mniej Nagród.
 3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami będącymi autorami nagrodzonych odpowiedzi pocztą elektroniczną na adresy podane przez tych Użytkowników w Serwisie. Organizator poprosi o podanie ich danych potrzebnych do wydania nagrody (imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny).
 4. Brak podania danych wskazanych w ust. 4 powyżej w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości, a także ujawnienie się okoliczności wykluczających danego Uczestnika bądź odpowiedź z udziału w Konkursie, skutkują przepadkiem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody w Konkursie. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Nagrody zostaną wydane nagrodzonym Uczestnikom w sposób uzgodniony z nimi.

§ 5

Dane osobowe

 1. Organizator dba o dane osobowe Uczestników, przetwarzając je zgodnie z przepisami prawa i z wymaganą od niego należytą starannością, a w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie je przetwarzać w następujących celach i na następujących podstawach, a także przez okresy wskazane poniżej:
 1. W celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, a także realizacji uprawnień Organizatora wynikających z Regulaminu, a w odniesieniu do nagrodzonego Uczestnika Konkursu, także w celu wydania Nagrody, przez okres do 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu Konkursu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu, przez 6 lat od zakończenia Konkursu licząc do ostatniego dnia roku kalendarzowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
 3. W przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody, w celu weryfikacji lub rozliczenia podatku dochodowego od wygranej wobec organów skarbowych oraz przechowywania dokumentacji księgowej, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości, przez okres wymagany przez ww. przepisy.
 4. W celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, Organizator będzie przetwarzać nazwy użytkownika Uczestników podane w Serwisie. W celu wydania Nagrody i weryfikacji bądź rozliczeń podatkowych Organizator będzie przetwarzać imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania nagrodzonego Uczestnika Konkursu (wraz z informacją o właściwym Urzędzie Skarbowym). W celu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu, Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska oraz adresy poczty elektronicznej określonych Uczestników.
 5. Źródłem pochodzenia danych jest każdy Uczestnik.
 6. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w Konkursie bądź dostarczenie Nagrody Uczestnikowi Konkursu.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Uczestnik ma prawo żądania:
 1. Dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 2. Stworzenia kopii danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Organizatorowi i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu przez Uczestnika pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
 3. Sprostowania jego danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
 4. Usunięcia jego danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
 5. Ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;
 6. Wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.
 7. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem (inspektorem ochrony danych), wysyłając wiadomość na adres redakcja@goal.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.
 8. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane operatorom pocztowym (publicznym i prywatnym) lub firmom kurierskim, kancelariom prawnym, urzędom skarbowym i innym organom administracji publicznej, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Organizatora, zwłaszcza dostawcom usług IT, z których korzysta Organizator.
 10. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres redakcja@goal.pl z dopiskiem „Konkurs Polska – Holandia”, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. 
 2. Reklamacja powinna wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny) oraz opis przedmiotu i podstaw reklamacji.
 3. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Organizator rozpatrzy ją i prześle do wnoszącego reklamację, pocztą elektroniczną lub listem poleconym, informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Zabronione jest stosowanie w Konkursie jakichkolwiek mechanizmów sztucznie wpływających na jego przebieg albo wynik (w szczególności skryptów bądź botów). Organizator ma prawo stosować mechanizmy przeciwdziałające takim ingerencjom i ma prawo nie brać pod uwagę odpowiedzi oddanych z naruszeniem Regulaminu.
 2. Działania Uczestników niezgodne z postanowieniami Regulaminu albo przepisami prawa, w tym także odpowiedzi pochodzące od osób, które zgodnie z Regulaminem nie mogą być Uczestnikami Konkursu (np. osób niepełnoletnich), nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu, a także mogą zostać usunięte z Serwisu.
 3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika skutkować będzie jego wykluczeniem z udziału w Konkursie.
 4. Świadome podanie przez Uczestnika nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny Serwisie oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
 1. usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
 2. usprawnienie zasad przeprowadzenia Konkursu;
 3. wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Konkursu;
 4. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
 5. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin lub Konkurs.
 6. Ewentualnie zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw uprzednio nabytych przez Uczestników.
 7. Treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.